مهندس علی فتحی

رییس شورای اسلامی

اسماعیل فرهادی

عضو شورای اسلامی

دکتر علیرضا جهانگیری

عضو شورای اسلامی

پرستو جهانگیری

عضو شورای اسلامی

دکتر حسین ابراهیمی ناغانی

عضو شورای اسلامی

سجاد قهرمانی فرد

عضو شورای اسلامی

نرگس السادات موسوی

عضو شورای اسلامی