مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی

مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر