مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان

مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر