مصوبات پنجمین دوره شورای اسلامی شاهین شهر
RSS
 

 

با مجوز بازار میوه و تره بار در ترمینال برون شهری شرق مخالفت شد

  

مصوبه درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه تعمیر اتوبوس ها پس از طرح در صحن علنی مورد موافقت قرار گرفت

 

مصوبه گلخانه شهرداری پس از بررسی تصویب شد

 

درصد وبیست  وپنجمین جلسه انجمن شهر ی مصوبه اجاره استقرار دکل های ایرانسل تصویب شد      

 

مصوبه اجاره واحدهای طبقه اول مجتمع الزهرا چهارراه عطار از طریق واگذاری به صورت  آگهی مزایده مطرح وتصویب شد

 

انجمن شهری با واگذاری اماکن تجاری و خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی مخالفت کرد

 

مصوبه درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید اتوبوس  در صحن شورای اسلامی مطرح وتصویب شد

 

مصوبه مساعدت مالی به انجمن خیرین حمایت از بیماری های خاص مهر دریکصدوبیستمین جلسه انجمن شهر بررسی وتصویب شد    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright (c) 1398/09/19 شورای اسلامی شاهین شهر
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا