نوشته شده توسط:

admin

تغییر نام میدان شورا

تغییر نام میدان شورا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات

مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان

مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات

مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا

مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر

مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی

مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مساعدت مالی به مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام

مساعدت مالی به مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت حمل و نقل

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت حمل و نقل 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان سیما منظر و فضای سبز

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان سیما منظر و فضای سبز 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر