تغییر نام میدان شورا

تغییر نام میدان شورا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر