روند انتخاب شهردار شاهین شهر از زبان ریاست شورا

روند انتخاب شهردار شاهین شهر از زبان ریاست شورا 1280 958 شورای اسلامی شاهین شهر

مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر با جمع بندیِ بحث و تبادل نظر میان اعضای شورای شهر با اشاره به دستور کار جلسه با عنوان انتخاب شهردار اظهار داشت :

در روزهای اخیر نام 6 نفر از بدنه مجموعه شهرداری شاهین شهر جهت تصدی سمت شهردار مطرح شد که پس از بررسی های صورت گرفته، سه گزینه نهایی مورد ارزیابی دقیق ترِ بنده و همکارانم قرار گرفت که در نتیجه آقای احمدرضا پری تبار از فرزندان شهرمان با کسب 7رای به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب گردید.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》