مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر

مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر