تغییر نام میدان شورا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

تغییر نام میدان شورا

مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات

مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه مساعدت با انجمن نمایشی شهرستان

مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات

مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا

مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مخالفت با درخواست تخفیف بهره بردار بوستان مادر

مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تقسیط عوارض ساختمانی خانم فاطمه رحیمی ورزقانی

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان سیما منظر و فضای سبز 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

مصوبه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان سیما منظر و فضای سبز