مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات

مصوبه انتخاب پیمانکار ساختمان اداره اطلاعات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر