مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات

مصوبه تعدیل تعرفه های بهاء خدمات 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر