مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا

مصوبه مساعدت مالی با گروه سرود هدا 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر